Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Mesto Snina, Mestský úrad
Oddelenie sociálnych služieb
Strojárska 2060/95
069 01 Snina


Sídlo zariadenia:

Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby
Nám. božieho milosrdenstva 2726/2
069 01 Snina


PhDr. Jarmila Sivčová

PhDr. Jarmila Sivčová - vedúca oddelenia sociálnych služieb
e-mail: jarmila.sivcova@snina.sk
tel.: 0915 394 234


 

Nepretržitá prevádzka - zdravotný úsek

tel: 057/ 756 18 92
mobil: 0915 947 892

 

Sociálny úsek

Mgr. Monika Sivíková
e-mail: monika.sivikova@snina.sk
tel.: 057/ 756 18 93
mobil: 0915 812 315


Marta Jarolínová - vedúca jedálne
e-mail: marta.jarolinova@snina.sk
tel.: 057/ 756 18 94
mobil: 0905 535 692  

 

SOCIÁLNA SLUŽBA POSKYTOVANÁ V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Mesto Snina od 1. januára 2015 začalo poskytovať celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina. Zariadenie má kapacitu 64 miest a pre klientov sú k dispozícii dvojlôžkové izby.

V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

Konkrétne podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby je v zmysle uvedeného všeobecne záväzného nariadenia nasledovný:

 Cenník


Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov v kalendárnom mesiaci sa pre prijímateľa sociálnej služby určí ako súčet úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za ubytovanie, za stravovanie a za všetky činnosti, ktoré sú spoplatnené, a to za všetky dni v kalendárnom mesiaci, v ktorých sa poskytovala sociálna služba v zariadení pre seniorov.

Sociálna služba poskytovaná v Domove pokojnej staroby TU
VZN o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni TU
 

Zariadenie pre seniorov Zariadení pre seniorov