Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sociálne služby

 

SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ MESTOM SNINA

Sociálnu službu definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

 1. prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 2. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 4. riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 5. prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Každý občan má v zmysle § 6 ods. 2 zákona o sociálnych službách právo:

 1. na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti,
 2. na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.

Mesto Snina v rozsahu svojej pôsobnosti, prostredníctvom Oddelenia sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu v Snine, zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb pre občanov, ktorí sú na ne odkázaní, pričom majú právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách. Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určuje podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri opatrovateľskej službe aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Mesto Snina zabezpečuje svojim občanom prioritne terénnu formu sociálnej služby, ktorou je domáca opatrovateľská služba realizovaná v prirodzenom sociálnom prostredí (domácnosti) občana a ktorá má v zmysle § 13 ods. 6 zákona o sociálnych službách prednosť pred pobytovou sociálnou službou.

Opatrovateľskú službu vymedzuje § 41 zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá:

 1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách),
 2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách).  

Podmienky, na základe ktorých mesto Snina rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom mesta Snina, stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2014 o opatrovateľskej službe. Opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými mesto Snina uzatvára pracovnú zmluvu. Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 0,50 € za jednu hodinu, pričom celková výška úhrady za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac predstavuje násobok sumy za opatrovateľskú službu za jednu hodinu a počtu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v danom mesiaci.

Postup pri konaní o odkázanosti občana na opatrovateľskú službu:

 

 • občan s trvalým pobytom v meste Snina na Oddelení sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu v Snine obdrží „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ (tlačivá sú dostupné tiež na www.snina.sk – „Občan“, sekcia „Tlačivá“),
 • tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa občan, ktorému sa má poskytovať sociálna služba,
 • tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa obvodný lekár; resp. žiadateľ k žiadosti doloží odborné lekárske nálezy, posudky, výpis zo zdravotnej dokumentácie, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia, ktoré nie sú staršie ako šesť mesiacov,
 • „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami občan doručí (osobne alebo poštou) na Mestský úrad v Snine, Oddelenie sociálnych vecí a rodiny, Strojárska 2060, 069 01 Snina,
 • po zaevidovaní žiadosti občana sa následne vykoná posudková činnosť:
 • sociálna (vykonáva ju sociálny pracovník mesta za účasti žiadateľa a zahŕňa posúdenie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III zákona o sociálnych službách – výsledkom je sociálny posudok),
 • zdravotná (posudzujúci zdravotnícky pracovník hodnotí a posudzuje zdravotný stav a zmeny zdravotného stavu žiadateľa – výsledkom je zdravotný posudok),
 • na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah, návrh druhu sociálnej služby, určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu; tento posudok je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
 • pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu sa ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže použiť komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom alebo posudok vydaný príslušnou obcou alebo príslušným vyšším územným celkom,
 • po vydaní posudku a rozhodnutia je ďalším krokom občana, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, uviesť obci údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy a predložiť potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch na účely platenia úhrady za opatrovateľskú službu, napr. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a vyplnené a úradne overené tlačivá  „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ a „Vyhlásenie fyzickej osoby o predaji nehnuteľného majetku na účely platenia úhrady za sociálnu službu“,
 • po splnení týchto úkonov mesto Snina so žiadateľom uzatvorí „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa realizuje opatrovateľská služba.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA:

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Mesto Snina, v rámci novovytvoreného oddelenia sociálnych služieb, od 1. januára 2015 začalo poskytovať tiež celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina.

V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Suma úhrady za sociálnu službu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za:

 1. odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

 1. obslužné činnosti:

- ubytovanie,

- stravovanie,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva,

 1. ďalšie činnosti:

- úschova cenných vecí.

Konkrétne podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.

V zmysle § 80 písm. e) ods. 1 zákona o sociálnych službách obec, okrem vyššie uvedených sociálnych služieb, zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári.

V zariadení opatrovateľskej služby sa podľa § 36 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 (minimálne stupeň odkázanosti II.), ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Mesto Snina nemá zriadené zariadenie opatrovateľskej služby, ani na území mesta Snina v súčasnosti neposkytuje sociálnu službu žiadne takéto zariadenie.  

V dennom stacionári sa podľa § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Sociálnu službu v dennom stacionári na území mesta Snina poskytujú: Arcidiecézna charita Košice a Gabriela n.o. Snina. Arcidiecézna charita spravuje dva denné stacionáre: Denný stacionár Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina a Denný stacionár sv. Štefana, Jána Bottu 142, 069 01 Snina. Gabriela n.o. spravuje jeden denný stacionár na adrese: Gabriela n.o., Čs. armády 1601, 069 01 Snina. 

Postup pri konaní o odkázanosti občana na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári:

 

 • občan s trvalým pobytom v meste Snina na Oddelení sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu v Snine obdrží „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ (tlačivá sú dostupné tiež na 

  Mesto Snina, v rámci novovytvoreného oddelenia sociálnych služieb, od 1. januára 2015 začalo poskytovať tiež celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby, Námestie Božieho milosrdenstva 2726/2, Snina.

  V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie; utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

  Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Suma úhrady za sociálnu službu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za:

 • odborné činnosti:
 • - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

 • obslužné činnosti:
 • - ubytovanie,

  - stravovanie,

  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva,

 • ďalšie činnosti:
 • - úschova cenných vecí.

  Konkrétne podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.

  V zmysle § 80 písm. e) ods. 1 zákona o sociálnych službách obec, okrem vyššie uvedených sociálnych služieb, zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári.

  V zariadení opatrovateľskej služby sa podľa § 36 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 (minimálne stupeň odkázanosti II.), ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Mesto Snina nemá zriadené zariadenie opatrovateľskej služby, ani na území mesta Snina v súčasnosti neposkytuje sociálnu službu žiadne takéto zariadenie.  

  V dennom stacionári sa podľa § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Sociálnu službu v dennom stacionári na území mesta Snina poskytujú: Arcidiecézna charita Košice a Gabriela n.o. Snina. Arcidiecézna charita spravuje dva denné stacionáre: Denný stacionár Snina, Nám. Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina a Denný stacionár sv. Štefana, Jána Bottu 142, 069 01 Snina. Gabriela n.o. spravuje jeden denný stacionár na adrese: Gabriela n.o., Čs. armády 1601, 069 01 Snina. 

  Postup pri konaní o odkázanosti občana na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári:

   

  občan s trvalým pobytom v meste Snina na Oddelení sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu v Snine obdrží „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ (tlačivá sú dostupné tiež na www.snina.sk – „Občan“, sekcia „Tlačivá“),
 • tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa občan, ktorému sa má poskytovať daná sociálna služba,
 • tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa obvodný lekár; resp. žiadateľ k žiadosti doloží odborné lekárske nálezy, posudky, výpis zo zdravotnej dokumentácie, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia, ktoré nie sú staršie ako šesť mesiacov,
 • „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami občan doručí (osobne alebo poštou) na Mestský úrad v Snine, Oddelenie sociálnych vecí a rodiny, Strojárska 2060, 069 01 Snina,
 • po zaevidovaní žiadosti občana sa následne vykoná posudková činnosť:
 • sociálna (vykonáva ju sociálny pracovník mesta za účasti žiadateľa a zahŕňa posúdenie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III zákona o sociálnych službách – výsledkom je sociálny posudok),
 • zdravotná (posudzujúci zdravotnícky pracovník hodnotí a posudzuje zdravotný stav a zmeny zdravotného stavu žiadateľa – výsledkom je zdravotný posudok),
 • na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah, návrh druhu sociálnej služby, určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu; tento posudok je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov (resp. v zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári),
 • pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu sa ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže použiť komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom alebo posudok vydaný príslušnou obcou alebo príslušným vyšším územným celkom,
 • s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov (resp. v zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári) sa občan môže uchádzať o umiestnenie v zariadení pre seniorov (resp. v zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári) podľa svojho záujmu;
 • poskytovateľ sociálnej služby poskytuje danú sociálnu službu na základe uzatvorenej „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.

 

Domov pokojnej staroby:

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018


Sociálne služby v meste Snina TU                                                                                                                                                                                Poskytovatelia sociálnych služieb TU
VZN o opatrovateľskej službe TU