Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základné školy

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina

Telefónne číslo: 057/762 22 55
Fax: 057/762 22 55
E-mail: zsbudovatelska@stonline.sk
Webová stránka: http://www.zsbudovatelskasnina.edupage.org/
Riaditeľ: RNDr. Rudolf Paraska

Krúžky: futbalová škôlka 1.-4.ročník, futbalový krúžok 5.-9.ročník,
I. oddelenie ŠKD, II. oddelenie ŠKD, krúžok šikovných rúk, netradičné hry pre všetkých,
prehadzovaná, športom k zdraviu, športovo-tanečný krúžok, športový krúžok, turisticko-zdravotnícky krúžok , tvorivé dielne, vybíjaná


ZŠ Komenského 2666/16, Snina

Telefónne číslo: 057/762 56 80
Fax: 057/758 42 70
E-mail: skola@zskomsnina.edu.sk,
Webová stránka: http://www.zskomsnina.edupage.org/
Riaditeľka: Mgr. Katarína Krivjančinová

Krúžky: literárne, počítačové, tanečné, športové, matematické, krúžok nemeckého jazyka, krúžok anglického jazyka, spevácky, zdravotnícky, gitarový a pod.


ZŠ P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985, Snina

Telefónne číslo: 057/762 23 26
E-mail: skola@zspohsnina.edu.sk
Webová stránka: http://www.zspohsnina.edupage.org/
Riaditeľ: Mgr. Juraj Skrip

Krúžky: flautový, futbalový, hudobno-spevácky, internetový, strelecký, výtvarný, krúžok civilnej ochrany, krúžok anglickej konverzácie, krúžok anglického jazyka, krúžok SJ a literatúry, mladý záchranár, pohybové hry...


ZŠ Študentská, 1446/9, Snina

Telefónne čísla: 057/762 25 06, 758 40 20, 0911 438 008
E-mail: zsstudentskasv@gmail.com
Webová stránka: www.zsstudentskasv.edupage.sk
Riaditeľ: Mgr. Ivan Bandurčin

Krúžky: dejepisný, futbalový, geografický, gitarový, literárny, matematický, matematicko-počítačový, počítačový, prírodovedný, tanečný, volejbalový, výtvarný, zdravotnícky, vybíjaná, krúžok anglického jazyka, Ľudové remeslá


Základné školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina

Telefónne číslo: 057/762 2361
E-mail: cirkzs@stonline.sk
Webová stránka: http://www.csssnina.sk/
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľ: RNDr. Jozef Lojan