Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ponuka pracovných miest

V zmysle § 11 a ods. /1/ zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

 


 

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Miesto výkonu práce

Materská škola, Československej armády 1590, 069 01 Snina

Termín nástupu

1.10.2019

Rozsah úväzku

 100%  na dobu určitú (do 31.8.2021) v rámci národného projektu: „Pomáhajúce profesie pri edukácií detí a žiakov“

Kategória voľného pracovného miesta:

pedagogický asistent/asistentka učiteľa – 1 úväzok
špeciálny pedagóg – 2 úväzky

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky

samostatnosť, kreativita, flexibilita, komunikatívnosť, zodpovednosť, inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní, zodpovednosť, nadšenie, schopnosť otvorene spolupracovať a hľadať spoločné riešenia problémov

Znalosť práce s PC

 

Do výberového konania zaslať: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania (mailom, poštou alebo osobne),
  • profesijný životopis a motivačný list,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 559/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 13.09.2019 na adresu školy. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.

 Kontaktné informácie:

Materská škola                                             Kontaktná osoba                              

Československej armády 1590             Mgr. Jana Bocková
069 01 Snina                                                  mobil: 0911 359 306

email: mscsa@stonline.sk                        057 762 34 63


Informácie o pracovnom mieste – vychovávateľ ŠKD

Miesto výkonu práce

Základná škola

Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina

Termín nástupu

16.9.2019 do 31.08.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

12.9.2019

Rozsah úväzku

68 %

Počet študentov školy

227

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

internet, OpenOffice

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Pozitívny vzťah k deťom, kreativita, ochota spolupracovať, príjemné vystupovanie,
organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola

Ulica budovateľská 1992/9

069 01 Snina

e-mail: zsbudovatelska@stonline.sk

Kontaktná osoba

RNDr. Rudolf Paraska

0903 623 687


Materská škola Snina, Ulica Perečínska č.2546/23, 069 01 Snina, ( 057 768 22 44,

 E-mail: msperecinska@gmail.com

www.msperecinskasnina.estranky.sk

 

 

V súlade s § 11a zákona NR SR  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje riaditeľka materskej školy o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca na 50% pracovný úväzok.

 

 

Názov zamestnávateľa:                              Materská škola, Ul. Perečínska č. 2546/23, Snina

Adresa zamestnávateľa:                             Ul. Perečínska č. 2546/23, 069 01 Snina

Kategória:                                                     učiteľ

Podkategória:                                               učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Nástup:                                                          01.11.2019

 

Kvalifikačné predpoklady:

V súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 427/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – časť 1.

 

Požadované doklady:

  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberu v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Ďalšie predpoklady:

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • IKT zručnosti

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi pošlite poštou do 07.10.2019 najneskôr do 8.00 hod na adresu materskej školy v obálke s nápisom Výberové konanie – neotvárať.

Pozvanie na pracovný pohovor dostanú všetci uchádzači mailom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a predložia všetky požadované doklady .

 

 

 

 

V Snine 16.09.2019                                                                               Jana Filakovská

       riaditeľka MŠ