Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zber obnoseného šatstva

Začiatkom mesiaca júl boli na území mesta Snina rozmiestnené kontajnery na zber obnoseného šatstva. Mestu Snina bola poľskou spol. PPHU WTÓRPOL ZPChr Leszek Wojteczek, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna ponúknutá pomoc pri riešení problematiky nakladania s odpadom, ktorý ešte mesto v súčasnosti neseparovalo - obnosené šatstvo, textil a obuv. Spoločnosť WTÓRPOL má dlhoročné skúsenosti s organizovaním zberu a spracovaním textilného odpadu. V Poľsku pôsobí od roku 1992, odevy zbierajú do kontajnerov už od roku 1997, ktorých má rozmiestnených 27 500 kusov a aj na území Slovenska.

Na území mesta Snina pre spol. WTÓRPOL bude zber šatstva zabezpečovať AUTODOPRAVA Dávid Olejnik, Spišský Hrušov 324 na základe zmluvy s mestom Snina  o spolupráci pri zbere použitého šatstva, ktorá je zverejnená na internetovej stránke mesta Snina. 35 kusov špeciálnych zberných nádob je rozmiestnených po celom meste (viď zoznam a mapa) a sú jasne označené pre aký druh odpadu sú určené s návodom na použitie. Frekvencia vyprázdňovania je stanovená na minimálne jeden raz za dva týždne (koniec každého párneho týždňa). V hornej časti každého kontajnera je uvedené jeho číslo a v dolnej bočnej časti telefónny kontakt (0944 562 005) na zabezpečujúcu firmu  AUTODOPRAVA Dávid Olejnik, Spišský Hrušov 324, na ktorú sa môžu občania v prípade potreby obracať.

Keďže kontajnery budú rozmiestnené na území mesta Snina dlhodobo, v prípade ich naplnenia nie je nutné snažiť sa umiestniť do nich šatstvo násilím. Pre udržiavanie poriadku v okolí kontajnerov a bezproblémový chod tohto zberu je potrebné neprepĺňať nárazovo kontajnery, ale využívať dvojtýždňové intervaly ich vyprázdňovania na postupné vypratávanie svojich domácností.

Veríme, že tieto aktivity budú prínosom pre občanov a najmä budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie vytriedením odevov z komunálneho odpadu a ich následným využitím a recykláciou a tým aj znížením nákladov na skládkovanie tohto druhu odpadu na skládke mesta Snina.
 

Zoznam stanovíšť kontajnerov na zber obnoseného šatstva v meste Snina

1. Ul. SNP – autobusová zastávka pri autoservise
2. Ul. SNP – Ul. Šafárikova – oproti soche Sv. Jána Nepomuckého
3. Tabla – Ul. Duk. hrdinov – pri potravinách
4. Tabla – križovatka Ul. Švermova – Kalinčiakova pri byt. dome č.s. 1223
5. Ul. 1. mája – pri BD č.s. 4028, 4029 (Stúpavska)
6. Ul. 1. mája – pri novinovom stánku za červeným krížom
7. Centrum – Ul. J. Kráľa – pri trafostanici
8. Centrum – parkovisko pri mliekomate
9. Ul. Kpt. Nálepku – ihrisko
10. Ul. Sládkovičova – zastávka MHD pri „Ranči“
11. Ul. Sládkovičova – pred pohostinstvom „Kepičová“
12. Ul. Perečínska – pri MŠ
13. Ul. Komenského – pri vstupe do areálu VI. ZŠ
14. Ul. Komenského – pri prevádzke „Valiga“ pred lávkou cez Cirochu
15. Ul. Komenského – pri BD K13 vedľa garáží
16. Ul. partizánska – pri zastávke MHD
17. Ul. Kukučínova – oproti BD M1/2 za ihriskom Gymnázia
18. Ul. Kukučínova – pri garážach pred žel. priecestím
19. Ul. študentská – za želez. priecestím pri garážach
20. Ul. študentská – pri BD č.s. 1445 a ZUŠ
21. Ul. Vihorlatská – pri parkovisku BD č.s. 1430
22. Ul. budovateľská – oproti BD č.s. 1435 za „starou poštou“
23. Ul. Palárikova – za dvorom II. ZŠ
24. Ul. Palárikova – pri BD č.s. 1634 vedľa starej pekárne
25. Ul. Palárikova – pri BD H1 č.s. 1407 oproti GKC
26. Ul. študentská – pri BD O6 č.s. 1456 vo dvore
27. Ul. Jesenského – za mostom smer Pichne
28. Ul. Jesenského – parkovisko pri pohostinstve
29. Ul. Jesenského – pri zastávke MHD na točni
30. Ul. študentská – za Dúbravským potokom pri BD č.s. 1460
31. Ul. Čsl. armády – pri BD č.s. 1598 za Jednotou
32. Ul. Dobrianskeho – križovatka s Ul. Čsl. armády  pri BD č.s. 1555
33. Ul. Dobrianskeho – pri BD č.s. 1525
34. Ul. študentská – križovatka s Ul. Pčolinskou pri BD č.s. 1472
35. Ul. Palárikova – pri BD č.s. 1603 (internát)
 

Mapy stanovíšť na stiahnutie:
Stanovištia 1
Stanovištia 2