Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácia o zadaní zákaziek na obstaravanie tovarov, služieb a prác

v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P. č. Deň zverejnenia Druh zakázky PHZ (v € s DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
12. 09.04.2014 „Energetický certifikát budovy Dom pokojnej staroby Snina“ 488,00 Do 12.04.2014
11. 01.04.2014 Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov – 2014 14407,08 Do 15.04.2014
10. 24.03.2014 Trávny koberec Squash 7275 1173,2 Do 27.03.2014
9. 24.03.2014 Pevné plastové lehátko s polohovaním opierky chrbta“ 1770 Do 27.03.2014
8. 04.03.2014 „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“ 2400,00 Do 10.03.2014
7. 27.02.2014 Hydrogeologický prieskum pre zabezpečenie zdroja úžitkovej vody pre stavbu Obnova historickej pamiatky - Malý kaštieľ Snina 2810,57 Do 04.03.2014
6. 28.01.2014 Publicita a informovanusť - Tabuľa a leták 2057,50 Do 07.02.2014
5. 24.01.2014 Výroba a moderovanie tv reportáží z regiónu Snina 100,00 Do 31.01.2014
4. 23.01.2014 Mrazené ryby, filé a filety 6576,60 Do 31.01.2014
3. 23.01.2014 Nákup mrazeného hydinového mäsa 21801,01 Do 31.01.2014
2 13.01.2014 Kancelársky papier 2014 12393,00 Do 24.01.2014
1. 18.12.2013 „Nákup ozvučovacej techniky“ 1520,00 Do 31.12.2013

Poznámky:
Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva  uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny  rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ  je  do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho  webovom sídle.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.