Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá

Poznámka: tlačívá uložené s koncovkou .doc sa dajú vypisovať na počítači.

Kancelária prvého kontaktu

Čestné vyhlásenie

Generálna plná moc

Splnomocnenie

Informácie o vydávaní rybárskych lístkov

Správne poplatky


 

Oddelenie sociálnych vecí

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi 

Potvrdenie školy o plnení povinnej školskej dochádzky

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu


Sociálne služby

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska alebo o upustení od používania spoločného priezviska po rozvode manželstva

Žiadosť o vydanie matričného dokladu

Správne poplatky


 

Oddelenie právne, správy majetku a služieb

Oznámenie o zrušení prevádzkárne

Oddelenie výstavby, územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku

Výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie (výkopové práce) miestnych komunikácií, rozkopávky verejného priestranstva a zelene

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Návrh na povolenie zmeny užívania stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vyhlásenie o ukončení stavebných prác

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

Vyhlásenie stavebného dozoru

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

DOTÁCIE