Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby prezidenta slovenskej republiky 2014

 

Výsledky hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky 2014 (zdroj: www.statistics.sk) TU

Rozhodnutie predsedu NR SR z 19. 12. 2013 o vyhlásení voľby prezidenta SR TU

Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov TU

Harmonogram organizačno – technického zabezpečenia voľby prezidenta SR v roku 2014 TU


KANDIDÁTI NA FUNKCIU PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.  BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec

2.  BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava

3.  ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava

4.  FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava

5.  FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava

6.  HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra

7.  JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

8.  KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad

9.  KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava

10.  MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice

11.  MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava

12.  MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad

13.  OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava sa 29.1.2014 vzdal kandidatúry

14.  PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava

15.  ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
 

OKRSKOVÉ VOLEBNÉ KOMISIE

Do okrskových volebných komisií oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v NR SR a petičné výbory, ktorých návrh (podľa §11 ods. 2 vyššie uvedeného zákona) predseda NR SR prijal, a to v termíne najneskôr 30 dní pred konaním voľby - najneskôr 13. 02. 2014.

Voličský preukaz

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.


O vydanie voličského preukazu môže požiadať

 

  • osobne,
  • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
  • písomne alebo
  • elektronicky (e-mailom).

 

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).


V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Obec, ktorá oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov vyčiarkne.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
 

Žiadosť o vydanie voličského preukazu TU

Žiadosť o vydanie voličského preukazu TU

Splnomocnenie na prevzatie voličského preukazu:
Splnomocnenie na vydanie voličského preukazu - VZOR TU
Splnomocnenie na vydanie voličského preukazu TU


Kontaktné údaje MsÚ Snina pre voľby prezidenta SR:

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
057/756 18 60; 0905 471 901
katarina.harmanosova@snina.sk


Vydávanie voličských preukazov:

Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Ohlasovňa pobytu, (kancelária prvého kontaktu - prízemie)
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Mária Nováková, referent ohlasovne pobytu
057/756 18 61
maria.novakova@snina.sk


Bližšie informácie o voľbách nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR :

http://www.minv.sk/?volba-prezidentsr
 

OZNAMY MESTA SNINA:

INFORMÁCIA O ČASE A MIESTE KONANIA VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY TU

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností TU

Vymedzenie miest na vylepovanie volebných plagátov TU


POZVÁNKY

Pozvánka na školenie starostov zapisovateľov predsedov a podpredsedov OVK TU

Pozvánka na prvé zasadnutie komisie TU

Pozvánka na druhé zasadnutie členov okrskových volebných komisií TU