Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014

Zoznam poslancov zvolených do Európskeho parlamentu v roku 2014 za Slovenskú republiku

1 NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska,Občianska konzervatívna strana
Jana Žitňanská, Mgr.
 

2  Kresťanskodemokratické hnutie
Anna Záborská, MUDr.
Miroslav Mikolášik, MUDr.
 

3  SMER - sociálna demokracia
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
Monika Flašíková Beňová, PhDr.
Boris Zala, Doc., Dr.
Vladimír Maňka, Ing.
 

14  MOST - HÍD
József Nagy, Ing.
 

19  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Branislav Škripek, Mgr.
 

21  Sloboda a Solidarita
Richard Sulík, Ing.
 

27  Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Eduard Kukan, JUDr.
Ivan Štefanec, Ing., MBA, PhD.
 

29  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Pál Csáky

Rozhodnutie predsedu NR SR TU

Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov TU

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu TU

Zoznam kandidátov TU

Informácie pre voliča TU
 

Voličský preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní predo dňom volieb (t.j. najskôr 24.4.2014), najneskôr však dva dni predo dňom volieb (t.j. najneskôr 22.5.2014) v úradných hodinách obce.

O vydanie voličského preukazu môže volič požiadať

 • osobne,
 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie voličského preukazu potvrdí svojim podpisom,
 • písomne alebo
 • elektronicky (e-mailom).

V splnomocnení volič uvedie  svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie voličského preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky volič uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.

Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Obec, ktorá voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto voliča zo zoznamu voličov vyčiarkne. 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Žiadosť o vydanie voličského preukazu – VZOR TU

Splnomocnenie na prevzatie voličského preukazu – VZOR TU

Delegovanie do volebných komisií TU

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu (v meste Snina) TU

Vyhradenie plochy na vylepovanie predvolebných plagátov TU
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE MsÚ PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU:

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
057/756 18 60; 0905 471 901
katarina.harmanosova@snina.sk 


Vydávanie voličských preukazov

Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Ohlasovňa pobytu (Kancelária prvého kontaktu – prízemie)
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Mária Nováková, referent ohlasovne pobytu
057/756 18 61
maria.novakova@snina.sk 


Bližšie informácie o voľbách nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?volby-ep

OZNAMY MESTA SNINA