Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Výsledky SODB 2011 TU

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je špecifické najmä tým, že sa po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz, čím sa zvýši medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania.


Sčítanie – právo alebo povinnosť?
Mnohí z nás si istotne kladú otázku, či je sčítanie jeho právom alebo povinnosťou?! Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť každému, kto je povinný poskytnúť údaje, poskytnúť údaje úplne, správne, pravdivo a včas.


Čas sčítania
Vláda Slovenskej republiky Nariadením vlády Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 ustanovila čas sčítania od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami, vyššími územnými celkami. Štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu. Predmetom sčítaniu je aj každá budova určená na bývanie alebo iná budova obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania a byty. Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Všetky udalosti, ako je napr. narodenie dieťaťa, sobáš, zmena zamestnania a pod., budú predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní. Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu.


Sčítacie obvody/sčítací komisári
V meste Snina je vytvorených 71 sčítacích obvodov a naše domácnosti bude navštevovať 67 sčítacích komisárov. Sčítacích komisárov, ako aj ich náhradníkov, vymenuje do 18. apríla 2011 primátor mesta. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydá primátor mesta. Mesto Snina, aby v čo najväčšej možnej miere zamedzilo návšteve domácnosti prostredníctvom falošných komisárov sa rozhodlo, že obyvateľ mesta si bude môcť overiť totožnosť povereného sčítacieho komisára aj prostredníctvom webovej stránky mesta www.snina.sk, kde budú zverejnené fotografie sčítacích komisárov aj s údajom, v ktorom sčítacom obvode daný komisár sčítanie vykonáva. Ako príklad nám slúži práve prebiehajúce vykonávanie sčítania v susednej Českej republike, kde takéto prípady falošných komisárov zaznamenali.


Elektronické sčítanie
Nóvum pri sčítaní je aj to, že si obyvateľ po prvý raz v histórií bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Elektronické sčítanie umožní tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej osobe na meno v zalepenej obálke spolu s overovacím heslom doručí sčítací komisár. Každá osoba bude mať k dispozícií len jeden identifikátor, s ktorým sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz. Obyvatelia, ktorí prejavia záujem sčítať sa elektronicky, ale v termíne do 29. mája 2011 túto možnosť nevyužijú, sčítací komisári ich navštívia znova a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.


Zriadene mestskej komisie pre sčítanie/gestori sčítania
Mesto Snina má v zmysle príslušného zákona zriadenú aj mestskú komisiu pre sčítanie, ktorá bude zabezpečovať úlohy spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania v zložení: Mgr. Katarína Harmaňošová, Monika Dunajová, Mária Nováková, Miloš Dziura, Anna Kamlárová, Pavol Keleš, Jozef Koťo. Poslední traja členovia sú podľa usmernenia Štatistického úradu SR zástupcovia správcov bytových fondov. Gestormi sčítania v meste Snina sú Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí (057/756 18 60; 0905 471 901; katarina.harmanosova@snina.sk) a Monika Dunajová, referentka oddelenia organizačného a vnútorných vecí (057/756 18 62; monika.dunajova@snina.sk).
Všetky potrebné informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 budú postupne zverejňované na webovej stránke mesta Snina http://www.snina.sk/ .


Na záver by som chcela vyzvať NÁS VŠETKÝCH - všetkých obyvateľov žijúcich v meste Snina, aby sme zodpovedne pristúpili k tak obrovskej príležitosti, ktorá nám dáva možnosť vytvoriť reálny obraz o demografickej, sociálnej, ale najmä o životných podmienkach obyvateľstva v našom meste.


                                                                                     Mgr. Katarína Harmaňošová
                                                                                    vedúca oddelenia organizačného
                                                                                                a vnútorných vecí

Zriadenie mestskej komisie TU
Určenie pracovníkov úradu za gestorov TU
Sčítací komisári TU

Oficiálna internetová stránka: www.scitanie2011.sk  

Zoznam sčítacích obvodov a komisárov podľa ulíc