Obsah

Foto    
Mgr. Mária Todáková
Adresa : Palenčiarska 2860/77, Snina
Tel.: 0907 970 349
e-mail : maria.todakova@gmail.com
 
poslankyňa MsZ - volebný obvod č.1, NEKA
 
Takto som hlasovala :
Dátum Čas Program Návrh Hlasovanie
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
30.5.2019 13:06:11 01. Otvorenie Hlasovanie za program Za
30.5.2019 13:06:40 01. Otvorenie Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Zdržala sa
30.5.2019 13:22:30 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 30. 05. 2019 Hlasovanie o uznesení č. 58/22019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 30.05.2019.
Za
30.5.2019 13:27:35 04. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019  Hlasovanie o uznesení č. 59/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu všetkých súdnych sporov, teda tých, v ktorých mesto vystupuje ako žalobca, aj ako žalovaný, s uvedením dátumu začiatku súdneho sporu, v prípade ukončenia, dátum ukončenia súdneho sporu, príslušný súd, predmet žaloby, výrok súdu v danej veci, kto uhrádza trovy konania (ak sú vyčíslené, aj ich výšku a dátum ich úhrady), kto zastupuje, resp. zastupoval mesto. Kontrolu vykonať na tieto súdne spory:
- začaté pred rokom 2018 a ešte neukončené,
- začaté pred rokom 2018 a ukončené v roku 2018,
- začaté v roku 2018 a ukončené v roku 2018,
- začaté v roku 2018 a ešte neukončené.
Za
30.5.2019 13:28:26 04. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019  Hlasovanie o uznesení č. 60/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2019. 
Za
30.5.2019 14:34:00 05. Zakladateľská listina obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom: ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“ Hlasovanie o uznesení č. 61/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) výnimku z Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine v zmysle § 7 ods. 12,
b) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení založenie obchodnej spoločnosti mesta s názvom spoločnosti: ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“,
c) zakladateľskú listinu spoločnosti: Mestský podnik Snina, s. r. o. Text zakladateľskej listiny tvorí prílohu uznesenia.
Za
30.5.2019 14:41:03 06. Schválenie vecného predkupného práva v prospech Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva, Snina Hlasovanie o uznesení č. 62/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e vecné predkupné právo v prospech oprávneného – Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva, Snina, Námestie Božieho milosrdenstva 2845/1, 069 01 Snina, IČO: 37796852, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN 5066/390, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 793 m2 a parc. č. CKN 5066/391, druh pozemku - ostatná plocha. o výmere 292 m2, zapísané na LV č. 3200 Mesto Snina, v k. ú. Snina, ako povinného – Mesto Snina, Strojárska 2060/95, Snina, IČO: 00 323 560, ponúknuť na odpredaj oprávnenému uvedené pozemky pre prípad, keby ich chcel predať, alebo ináč scudziť než predajom, za kúpnu cenu 1,- euro, tak, ako ich Mesto Snina kúpilo od predchádzajúceho vlastníka - Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva, Snina, v zmysle Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti č. 86/2014/Pr, zo dňa 15. 10. 2014. 
Za
30.5.2019 15:01:46 07. Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Hlasovanie o uznesení č. 63/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výnimku z Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine v zmysle § 7 ods. 12, r u š í uznesenie MsZ č. 392/2013 zo dňa 11. 04. 2013, s ch v a ľ u j e ročný členský príspevok mesta Snina pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš vo výške 0,20 € na obyvateľa mesta Snina evidovaného k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Za
30.5.2019 15:05:58 08. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 Hlasovanie o uznesení č. 64/2019: Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výnimku z Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine v zmysle § 7 ods. 10, r u š í uznesenie MsZ č. 48/2019 zo dňa 25. 04. 2019, s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022 a platným Územným plánom mesta Snina,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 37 933,91 €, čo je 5 % oprávnených výdavkov projektu,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Snina.
Za
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
25.4.2019 14:16:38 01. Otvorenie Hlasovanie zložení návrhovej komisie Za
25.4.2019 14:18:26 01. Otvorenie Hlasovanie za program Za
25.4.2019 15:22:05 03. Vykonanie kontroly platných a účinných nájomných zmlúv Hlasovanie o uznesení č. 41/20 19:
Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á hlavnému kontrolórovi
1) doplniť kontrolnú správu č. 04/2019 o všetky platné a účinné nájomné zmluvy na prenájom majetku mesta,
2) vykonať kontrolu platných a účinných nájomných zmlúv, kde nájomcom je mesto Snina.

Termín: 06/2019
Za
25.4.2019 15:23:40 03. Vykonanie kontroly hospodárenia na MŠ Palárikova Hlasovanie o uznesení č. 42/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu hospodárenia na MŠ Palárikova za roky 2016 – 2018.
Termín: najbližšie MsZ
Za
25.4.2019 15:24:33 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 25. 04. 2019 Hlasovanie o uznesení č. 43/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 25 04 2019
Za
25.4.2019 15:27:46 05. Doplnok č. 2 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025  Hlasovanie o uznesení č. 44/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 2 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025. 
Za
25.4.2019 15:38:53 06. Informácia o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu Snina – Doplnku č. 1 Hlasovanie o uznesení č. 45/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu Snina – Doplnku č. 1, s účinnosťou od 01. 04. 2019.
Za
25.4.2019 15:43:26 07. Odvolanie náčelníka MsP Snina na základe žiadosti o skončení pracovného pomeru Hlasovanie o uznesení č. 46/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov o d v o l á v a JUDr. Jána Maškulíka, na základe jeho žiadosti o skončenie pracovného pomeru doručenej na Mestský úrad Snina dňa 04. 04. 2019, z funkcie náčelníka Mestskej polície Snina ku dňu 30. 04. 2019, p o v e r u j e Ľuboslava Nosála, trvale bytom Belá nad Cirochou, vedením Mestskej polície v Snine s účinnosťou od 01. 05. 2019 do doby vymenovania nového náčelníka.
Za
25.4.2019 17:18:03 08. Schválenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom „Mestský podnik Snina, s. r. o.“ Hlasovanie o poslaneckom návrhu JUDr. Pčolu a Ing. Janka:
Úprava čl. XIII – Dozorná rada – bod 2:
- vypúšťa sa:
2. člen JUDr. Dušan Hačko, trvale bytom Jesenského 1668/32, 069 01 Snina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine,
3. člen Marek Gerboc, trvale bytom Jesenského 2875/194, 069 01 Snina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine,
- noví navrhovaní členovia:
2. člen JUDr. Ján Pčola, trvale bytom Podhorská 2122/81, 069 01 Snina, poslanec Mestského zastupiteľstva v 3. člen Ing. Štefan Janko, trvale bytom Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina, poslanec Mestského zastupiteľstva v Snine. Snine,
Za
25.4.2019 17:19:52 08. Schválenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom „Mestský podnik Snina, s. r. o.“ Hlasovanie o návrhu:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení založenie obchodnej spoločnosti mesta s názvom spoločnosti: ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“,
b) zakladateľskú listinu spoločnosti: Mestský podnik Snina, s. r. o. Text zakladateľskej listiny tvorí prílohu uznesenia.
Za
25.4.2019 17:21:20 09. Spolufinancovanie projektu „Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského pohraničia“ Hlasovanie o uznesení č. 47/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoc
b) spolufinancovanie realizovaného projektu „Unikátne historické parky – poklady slovensko-poľského pohraničia“ vo výške 19 652,99 €, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu,
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sninňa. i,
Za
25.4.2019 17:24:25 10. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 Hlasovanie o uznesení č. 48/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022 a platným Územným plánom mesta Snina,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 37 290,20 €, čo je 5 % oprávnených výdavkov projektu,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Snina.
Za
25.4.2019 17:50:37 11. Predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie mesta Snina pre projekt „Komunitné centrum v meste Snina“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 Hlasovanie o návrhu:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku na Sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje, pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022 a platným Územným plánom mesta Snina, pre projekt „Komunitné centrum v meste Snina“ v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2,
b) povinné spolufinancovanie projektu zo strany mesta Snina vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje 12 875,- €,
c) financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 53 583,55 € z rozpočtu mesta Snina.
Zdržala sa
25.4.2019 19:25:54 13. Návrh štvrtej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č.4 Hlasovanie o uznesení č. 49/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET - zvýšenie príjmov o 98 337 €
- zvýšenie výdavkov o 81 174 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - zvýšenie príjmov o 234 000 €
- zvýšenie výdavkov o 361 600 €

FINANČNÉ OPERÁCIE - zvýšenie príjmov o 110 437 €
Rozpočet po zmene bude: Príjmy - Výdavky - Prebytok/Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET 14 579 679 € / 13 749 666 € / + 830 013 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 506 000 € / 4 898 498 € / - 4 392 498 €
FINANČNÉ OPERÁCIE 4 237 485 € / 625 000 € /+ 3 612 485 €
ROZPOČET CELKOM 19 323 164 € / 19 273 164 € / + 50 000 €
Za
25.4.2019 19:29:56 14. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľnosti – časť pozemku parc. č. EKN 6045, k. ú. Snina, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice Hlasovanie o uznesení č. 50/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Zmluvu o budúcej zmluve o prevode nehnuteľného majetku, časti pozemku parcely číslo CKN 6045, ktorá bude zastavaná stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom, vo vlastníctve mesta pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Košice, IČO: 36 599 361. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Za
25.4.2019 19:55:10 15. Schválenie nájomnej zmluvy – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva Snina Hlasovanie o uznesení č. 51/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku:
a) stavby súpisné číslo 2845, postavenej na parcele parc. č. C KN 5066/204, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 594 m2,
b) pozemky - pozemok parc. č. C KN 5066/204, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 594 m2 a pozemok parc. č. C KN 5066/344, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 338 od Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva Snina, na obdobie 15 rokov za symbolické nájomné 1,00 €/rok. Text nájomnej zmluvy tvorí prílohu uznesenia. m2,
Za
25.4.2019 19:58:11 16. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa – IVMK, s. r. o., Snina Hlasovanie o uznesení č. 52/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 016 m2 a stavby so s. č. 1420, postavenej na pozemku parc. č. CKN 2297/67, zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina,
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/69, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 225 m2, zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
za cenu 210 000,- € za všetky nehnuteľnosti určenú na základe znaleckého posudku znalca Ing. Jozefa Galandu, Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, do vlastníctva spoločnosti I.V.M.K., s. r. o., Staničná 1030/13, 069 01 Snina, IČO 46 087 001, zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. Róbertom Bučkom, Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti sú pre mesto prebytočné, žiadateľ je dlhodobo ich nájomcom a tiež je zriaďovateľom a prevádzkovateľom súkromnej MŠ na Vihorlatskej b) zmluvný prevod nehnuteľností:
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 016 m2 a stavby so s. č. 1420, postavenej na pozemku parc. č. CKN 2297/67, zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina,
- odpredaj pozemku parc. č. CKN 2297/69, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 225 m2, zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina, vo vlastníctve mest za cenu 210 000,- € za všetky nehnuteľnosti určenú na základe znaleckého posudku znalca Ing. Jozefa Galandu, Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, do vlastníctva spoločnosti I.V.M.K., s. r. o., Staničná 1030/13, 069 01 Snina, IČO: 46 087 001, zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. Róbertom Bučkom, Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Cena súvisiaca s prevodom nehnuteľností je v súlade s § 9 ods. 1 VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. a, ulici;
Za
25.4.2019 20:03:24 17. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – pozemok parc. č. 1121/162 Hlasovanie o uznesení č. 53/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) výsledok obchodnej verejnej súťaže č. OVS/01/2019 vyhlásenej uznesením MsZ v Snine č. 28/2019 zo dňa 26. 02. 2019 na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta,
b) v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej verejnej súťaže a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, zmluvný prevod nehnuteľnosti – pozemok parc. č. C KN 1121/162, druh pozemku - záhrady, o výmere 166 m2, na liste vlastníctva 3200, vedenom Okresným úradom v Snine, katastrálny odbor, za cenu 6 703,- € do podielového spoluvlastníctva pre: Jana Maskaľová, bytom Snina v podiele ½ celku a Ľubomír Gergeľ, bytom Humenné v podiele ½ celku.
Za
25.4.2019 20:18:03 18. Vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022“ za rok 2018  Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Todákovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v bodu PRIORITA II – sociálna, str. 6, Cieľ 1 – Zvýšenie kvality života občanov mesta s dôrazom na občanov v ťažkej životnej a sociálnej situácii s prihliadnutím na ich potreby, ods,. 1.1.1, kde sa uvádza: „Zriadiť ubytovňu pre bezdomovcov v meste Snina“ navrhuje vypustiť vetu: „Ubytovňa pre bezdomovcov v budúcnosti môže byť súčasťou komunitného centra (rekonštrukcia 2. nadzemného podlažia nad komunitným centrom), ktoré mesto Snina plánuje zriadiť v roku 2019. 
Za
25.4.2019 20:18:53 18. Vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022“ za rok 2018  Hlasovanie o uznesení č. 54/2019: Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e vyhodnotenie plnenia „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022“ za rok 2018.  Za
25.4.2019 20:20:46 19. Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OO CR HZaHŠ) Hlasovanie o návrhu:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 392/2013 zo dňa 11. 04. 2013, s ch v a ľ u j e ročný členský príspevok mesta Snina pre OO CR HZ a HŠ vo výške 0,20 € na obyvateľa mesta evidovaného k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Za
25.4.2019 20:31:15 20. Zrušenie časti uznesenia MsZ č. 550/1998 zo dňa 26. 06. 1998 – odpustenie poplatkov za nájom a teplo Džupinková Anna a stanovenie výšky nájomného Hlasovanie o uznesení č. 55/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í v uznesení MsZ č. 550/1998 zo dňa 26. 06. 1998 tú časť uznesenia, ktorou sa odpúšťajú poplatky za nájomné a teplo, s ch v a ľ u j e pre Ann Džupinkovú nájomné v zmysle platného VZN o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina s účinnosťou od 01. 06. 2019. u 
Za
25.4.2019 20:38:42 21. Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2018  Hlasovanie o uznesení č. 56/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2018. 
Za
25.4.2019 20:56:53 23. Správa o pripravenosti RO Rybníky na sezónu 2019  Hlasovanie o uznesení č. 57/2019:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o pripravenosti RO Rybníky na sezónu 2019. 
Za
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
21.3.2019 15:37:45 01. Otvorenie Hlasovanie za program Za
21.3.2019 15:38:54 01. Otvorenie Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Za
21.3.2019 15:44:17 02. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 21. 03. 2019 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ku dňu 21. 03. 2019.  Za
21.3.2019 16:16:20 03. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 3 Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v súlade s ustanovením § 5 ods. 1.1. písm. b) VZN mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina v znení doplnkov účelovú dotáciu pre Mestský futbalový klub Snina, IČO: 17146780 vo výške 10 000,- € (slovom: „desaťtisíc eur“) pre rok 2019 na úhradu nákladov spojených s dopravou na futbalové zápasy mládežníckych futbalových družstiev. Mestský úrad zapracuje schválenú dotáciu do zmeny rozpočtu najneskôr do 30. 10. 2019. Zdržala sa
21.3.2019 16:19:23 03. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 3 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET - zvýšenie výdavkov o 170 000 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - bez zmeny
FINANČNÉ OPERÁCIE - bez zmeny
Rozpočet po zmene bude: Príjmy - Výdavky - Prebytok/Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET 14 481 342 € / 13 668 492 € / + 812 850 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 272 000 €/ 4 536 898 € / - 4 264 898 €
FINANČNÉ OPERÁCIE 4 127 048 € / 625 000 € / + 3 502 048 €
ROZPOČET CELKOM 18 880 390 € / 18 830 390 € / + 50 000 €
Zdržala sa
21.3.2019 17:19:08 05. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e Informáciu o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu Snina, s účinnosťou od 01. 03. 2019. Za
21.3.2019 17:27:59 06. Zrušenie uznesenia MsZ č. 532/2018 zo dňa 18. 10. 2018 a zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa – stavba so s. č. 1420/8 a zastavaného a priľahlého pozemku, k. ú. Snina – IVMK, s. r. o. Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ v Snine č. 532/2018 zo dňa 28. 10. 2018 – Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – stavby so s. č. 1420/8 a zastavaného a priľahlého pozemku, k. ú. Snina, s ch v a ľ u j e v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom ide o predmetné nehnuteľnosti:
- pozemok parc. č. CKN 2297/67, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 016 m2 a stavby so s. č. 1420, postavenej na pozemku parc. č. CKN 2297/67, zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 2297/69, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 225 m2, zap. na LV č. 6513, k. ú. Snina,
vo vlastníctve mesta, pre spoločnosť I.V.M.K., s. r. o., Staničná 1030/13, 069 01 Snina, IČO: 46 087 001, zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. Róbertom Bučkom, Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tieto nehnuteľnosti sú pre mesto prebytočné a žiadateľ je dlhodobo ich nájomcom a tiež je zriaďovateľom a prevádzkovateľom súkromnej MŠ na Vihorlatskej ulici.
Za
21.3.2019 17:30:52 07. Postúpenie práv a povinností stavebníka – VVS Košice, a. s. Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu stavby „Odkanalizovanie RD na Ul. kpt. Nálepku v Snine“,
b) zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu kanalizácie v meste Snina (parcela KN-E 6017), v prospech VVS, a. s., Košice.
Za
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
26.2.2019 16:00:35 01. Otvorenie Hlasovanie za program: Ospravedlnená
26.2.2019 16:01:24 01. Otvorenie Hlasovanie o zložení návrhovej komisie Ospravedlnená
26.2.2019 16:52:21 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 02. 2019 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti ku dňu 26. 02. 2019. 
Ospravedlnená
26.2.2019 17:07:59 04. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
Ospravedlnená
26.2.2019 17:09:34 05. Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine.
Ospravedlnená
26.2.2019 17:11:21 06. Doplnok č. 4 k Organizačnému poriadku Mestskej polície Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 4 k „Organizačný poriadok Mestskej polície Snina.“ Ospravedlnená
26.2.2019 17:47:30 07. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 2 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2 Ospravedlnená
26.2.2019 18:33:01 08. Menovanie riaditeľa Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e vzdanie sa funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho a osvetového strediska PhDr. Daniela Andráška ku dňu 28. 02. 2019, m e n u j e s účinnosťou od 01. 03. 2019 do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho a osvetového
strediska Mgr. Dianu Turčík, trvale bytom Snina.
Ospravedlnená
26.2.2019 19:07:53 09. Zrušenie uznesenia MsZ č. 12/2015 zo dňa 27. 01. 2015 – Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ číslo 12/2015 zo dňa 27. 01. 2015. Ospravedlnená
26.2.2019 19:18:33 10. Informatívna správa k neukončeným pasívnym súdnym sporom Mesta Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine u k l a d á hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu nájomných zmlúv na prenájom bytov okrem krátkodobých nájmov. Ospravedlnená
26.2.2019 19:19:31 10. Informatívna správa k neukončeným pasívnym súdnym sporom Mesta Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu k neukončeným pasívnym súdnym sporom Mesta Snina k 31. 01. 2019. Ospravedlnená
26.2.2019 19:26:02 11. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 1121/162 vo vlastníctve mesta Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina, s ch v a ľ u j e 1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou obchodnej verejnej súťaže, a to pozemok parcela č. 1121/162 o výmere 166 m2, druh pozemku – záhrady, k. ú. Snina, vedený na liste vlastníctva č. 3200, vedeného Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom č. 79/2018 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Galandom, Ul. Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, t. j. minimálne 6 600,-€, 2. súťažné podklady uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže“, ktoré tvoria prílohu uznesenia, m e n u j e
v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk v tomto zložení:
- JUDr. Ladislav Alušík,
- JUDr. Dušan Hačko,
- Mgr. Peter Hasin,
- Ing. Michal Štofík,
- JUDr. Ján Paľovčík.
Ospravedlnená
26.2.2019 19:28:12 12. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/261 – Kolesár Milan a spol., Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č. CKN
1121/261, druh pozemku – záhrady, o výmere 21 m2
, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, pre dotknutých vlastníkov priľahlých pozemkov na Ul. Komenského v Snine – Milan Kolesár, MUDr. Varšaniková Ľudmila, Maskaľová Jana, Klekner Marek a Katarína Kleknerová, Korpová Eva, do ich podielového vlastníctva v zmysle LV č. 4657, za účelom prístupovej cesty.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť tejto parcely a skutočnosť, že žiadatelia sú podielovými vlastníkmi parcely č. CKN 1121/97, ktorá je prístupovou cestou k ich rodinným domom a je priľahlá k prevádzanej parcele č. CKN 1121/261, ktorá tvorí časť tejto prístupovej cesty k ich nehnuteľnostiam.
Ospravedlnená
26.2.2019 19:51:51 13. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa – odpredaj pozemku parc. č. CKN 7051/4, k. ú. Snina – Šimonová Anna, Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť pozemku parc. č. CKN 7051/4, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 922 m2 , ktorý je súčasťou parcely č. EKN 6007, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 13 157 m2 , zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina, pre dotknutú vlastníčku priľahlých pozemkov parc. č. CKN 7048/1, CKN 7048/2, zap. na LV č. 5024, k. ú. Snina, na Ul. Jesenského v Snine – Annu Šimonovú, Snina, do jej výlučného vlastníctva za účelom prístupu k jej nehnuteľnostiam. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je prebytočnosť tejto parcely a skutočnosť, že žiadateľka je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností zap. na LV č. 5024 , ktoré sú priľahlé k parcele č. CKN 7051/4, ktorú chce odkúpiť za účelom prístupu k svojim nehnuteľnostiam. Ospravedlnená
26.2.2019 19:58:57 15. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodov osobitného zreteľa – odpredaj pozemku v podiele 1/3 parc. č. CKN 501/1. k. ú. Snina – NOTAX CONSULTING, s. r. o., Humenné Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok parc. č. CKN
501/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 589 m2, zap. na LV č. 7126, k. ú. Snina, v podiele 1/3 pre spoločnosť NOTAX CONSULTING, s. r. o, Fidlíkova 3, 066 01 Humenné, IČO 36 472 166.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že táto spoločnosť je výlučným vlastníkom polyfunkčnej budovy so s. č. 2203, postavenej na parcelách č. CKN 493/4, CKN 493/3 a CKN 493/2, zap. na LV č. 2025, k. ú Snina. Túto budovu chce zveľadiť a zrekonštruovať a z tohto titulu chce odkúpiť aj priľahlú parcelu č. CKN 501/1 od podielových vlastníkov, konkrétne od Mesta Snina
podiel 1/3.
Ospravedlnená
26.2.2019 20:01:33 16. Zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/214, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného Zreteľa – Mgr. Kuriščák Ján a Anna, Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina a to: pozemok parc. č. CKN 5078/214, druh pozemku – záhrady,
o výmere 124 m2
, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do bezpodielového vlastníctva Anny
Kuriščákovej a jej manžela Mgr. Jána Kuriščáka, obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto
prebytočný a žiadatelia sú výlučnými vlastníkmi bytu v bytovom dome so s. č. 1499
a podielovými vlastníkmi priľahlých pozemkov parc. č. CKN 5078/233, CKN 5078/22
a CKN 5078/23, k. ú. Snina. Túto parcelu dlhodobo využívajú ako záhradku a za tým účelom
ju chcú aj odkúpiť a majetkovoprávne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/214, druh pozemku – záhrady,
o výmere 124 m2
, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do bezpodielového vlastníctva Anny
Kuriščákovej a jej manžela Mgr. Jána Kuriščáka, obaja trvale bytom Snina, za cenu 313,08 €
za výmeru 124 m2
s tým, že kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom
nehnuteľností a s vkladom do katastra nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) – c) v súlade s § 9 ods. 4 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Ospravedlnená
26.2.2019 20:03:13 17. Zmluvný prevod nehnuteľného majetku mesta priamym predajom vo vlastníctve mesta – SUPTRANS G.T.M, s. r. o., Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľností priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty, pričom ide o odpredaj pozemku parc. č. CKN 1224/56, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 151 m2
, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 4 530,- € určenú na základe znaleckého posudku znalca Ing. Jozefa Galandu, Boženy Němcovej 2570/21, 069 01 Snina, vo väzbe na § 9 ods. 1 a § 13
ods. 1 VZN mesta Snina č. 110/20111 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov, do vlastníctva spoločnosti SUPTRANS G.T.M., s. r. o., Stakčínska 755, 069 01 Snina, IČO: 36 490 580, zastúpenej konateľom spoločnosti Tichomírom Galandom, Stakčínska 755, 069 01 Snina s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a s vkladom do katastra nehnuteľností.
Podmienkou prevodu je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetného pozemku strpieť uloženie a následnú údržbu inžinierskych sietí na pozemku parc. č. CKN 1224/56 v prospech: Mesto Snina, IČO: 00 323 560, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. c) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 a 5 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena súvisiaca s prevodom nehnuteľnosti je v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 5 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Ospravedlnená
26.2.2019 20:07:59 19. Informatívna správa k riešeniu situácie na sídlisku I a II Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu k riešeniusituácie na sídlisku I a II. Ospravedlnená
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
31.1.2019 15:43:26 01. Otvorenie Schválenie programu: hlasovanie za program Ospravedlnená
31.1.2019 15:44:31 01. Otvorenie Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie určila primátorka týchto poslancov: - Mgr. Stanislava Júna, - MUDr. Andreja Kulana, - JUDr. Jána Pčolu. Ospravedlnená
31.1.2019 16:03:44 03. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.  Ospravedlnená
31.1.2019 16:12:59 04. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 31. 01. 2019 Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o výsledku kontrolnej
činnosti ku dňu 31. 01. 2019.
Ospravedlnená
31.1.2019 16:16:04 05. Orientačný časový harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na rok 2019 Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje orientačný časový harmonogram zasadnutí Ospravedlnená
31.1.2019 16:18:31 07. Doplnok č. 1 k Smernici o odmeňovaní členov ZPOZ mesta Snina v súvislosti Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 1 k Smernici o odmeňovaní členov
Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina v súvislosti s vykonávaním obradov a slávností na území
mesta Snina.
Ospravedlnená
31.1.2019 17:15:52 08. Prijatie úveru na financovanie investičného zámeru „Plaváreň Snina“ Mestské zastupiteľstvo v Snine súhlasí s prijatím úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s., vo výške maximálne 3 655 000,- € s dobou splatnosti 180 mesiacov na financovanie investičného zámeru „Plaváreň Snina“ (ďalej len „Úver“), p o v e r u j e primátorku Ing. Danielu Galandovú, aby ako štatutárny zástupca mesta Snina uzatvorila so Slovenskou sporiteľňou, a. s., zmluvu o Úvere a vykonávala aj všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom. Ospravedlnená
31.1.2019 17:36:17 09. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 1 Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 Ospravedlnená
31.1.2019 17:39:12 10. Prenájom nehnuteľného majetku – pozemku parc. č. CKN 5971/129 z dôvodu osobitného zreteľa - OZ ENGY, 1. mája 748, Snina IČO: 42 030 111 Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prenájmu je pozemok parc. č. CKN 5971/129, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 373 m2 , vytvorený geometrickým plánom č. 46053328150/2018 overený Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, dňa 30. 07. 2018 pod G1 – 274/2018, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za 1,- € pre Občianske združenie ENGY – vzájomná pomoc ľudí a zvierat, 1. mája 748, 069 01 Snina, IČO: 42 030 111, za účelom 16 vybudovania karanténnej stanice pre zvieratá bez domova. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ svojpomocne vybuduje karanténnu stanicu, ktorá bude slúžiť ako dočasný domov pre týrané, vyhodené a túlavé psíky zo Sniny. Ospravedlnená
31.1.2019 17:41:50 11. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností - pozemkov parc. č. CKN 5078/252 a CKN 5078/248 v k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa – Lempeľ Zdenko a Lempeľová Nikola, Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o tieto nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3200, k. ú. Snina:
- pozemok parc. č. CKN 5078/252, druh pozemku – záhrady, o výmere 139 m2
,
- pozemok parc. č. CKN 5078/248, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 11 m2
,
do bezpodielového vlastníctva manželov: Lempeľová Nikola a Lempeľ Zdenko, obaja trvale bytom
Snina.
Ospravedlnená
31.1.2019 18:04:31 13. Investičný zámer Komunitné centrum v meste Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine žiada primátorku Ing. Danielu Galandovú o zabezpečenie vypracovania koncepcie základných a materských škôl pre toto volebné obdobie s termínom vypracovania do najbližšieho MsZ. Ospravedlnená
31.1.2019 18:06:35 13. Investičný zámer Komunitné centrum v meste Snina Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov schvaľuje investičný zámer Komunitné centrum v meste Snina. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia. Ospravedlnená
31.1.2019 18:36:52 14. Interpelácia poslancov Hlasovanie o udelení slova PaedDr. Štofíkovi: Ospravedlnená
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
20.12.2018 14:09:26 1. Otvorenie Schválenie programu: hlasovanie za program Za
20.12.2018 14:10:27 1. Otvorenie Do návrhovej komisie určila primátorka týchto poslancov: - JUDr. Dušana Hačka,
- Ing. Mariána Kníža,
- Ing. Michala Vohara.
Za
20.12.2018 14:13:58 2. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva Návrh na uznesenie: primátorka mesta p o v e r u j e Petra Vološina, poslanca MsZ zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Snine v prípadoch podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za
20.12.2018 14:15:19 3. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov Návrh na uznesenie: Primátorka mesta z r i a ď u j e Mestskú radu v Snine v počte 6 členov, v o l í za členov mestskej rady týchto poslancov: - Peter Vološin, - Ing. Michal Vohar, - Ing. Marián Kníž, - JUDr. Ladislav Alušík, - Mgr. Mária Todáková, - JUDr. Ján Pčola Zdržala sa
20.12.2018 14:16:29 4. Schválenie sobášiacich Návrh na uznesenie: primátorka mesta s ch v a ľ u j e za sobášiacich týchto poslancov: - Mgr. Ľubov Reháková, - Mgr. Jana Karľová, - Peter Vološin, - Ing. Marián Kníž. Za
20.12.2018 14:19:05 5. Odvolanie a menovanie členov dozorných rád obchodných spoločností mesta Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a) b e r i e n a v e d o m i e vzdanie sa a zánik členstva Ing. Jany Rosičovej, PhD. v dozornej rade obchodnej spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., IČO: 43904157,. k 30. 11. 2018, b) o d v o l á v a - Ing. Martina Šebáka z funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., IČO: 43904157, - Ing. Danielu Galandovú z funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Nemocnica Snina, s. r. o., IČO: 43904157, c) v o l í - za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., IČO: 43904157, poslancov MsZ v Snine: JUDr. Jána Pčolu, Ing. Michala Vohara a Ing. Štefana Janka, - za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Nemocnica Snina, s. r. o., IČO: 36509108, poslancov MsZ: Ing. Michala Vohara, Mgr. Janu Karľovú a Tomáša Potockého. Za
20.12.2018 14:22:27 6. Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ v Snine Návrh na uznesenie: primátorka mesta r u š í Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine, schválené uznesením MsZ v Snine č. 465/2018 dňa 10. 05. 2018, s ch v a ľ u j e Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine. Za
20.12.2018 14:34:17 7. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich členov Návrh p.Vass Za
20.12.2018 14:39:07 7. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich členov Návrh na uznesenie: V prílohe Za
20.12.2018 14:43:22 8. Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ v Snine Návrh na uznesenie: primátorka mesta s ch v a ľ u j e Doplnok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Snine. Text doplnku tvorí prílohu uznesenia. Za