Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hlavný kontrolór mesta Snina
 

Ing. Boris Pargáč

Ing. Boris Pargáč

  

tel.: 057/756 18 25

mobil: 0918 538 517

e-mail: boris.pargac@snina.sk

3. poschodie, č. dv. 30

 

 


Rozsah činnosti hlavného kontrolóra:

1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonosti, účinnosti, hospodárnosti a efetkívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majektovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

2. Kontrolnej činnosti podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

3. Kontrolná činnosť podľa osd. 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní.

 

Plán kontrolnej činnosti

 

 

Správy o kontrolnej činnosti

 

Dokumenty

 

Archív TU.