Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OZNAM O ZASADNUTÍ KOMISIE VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

Typ: ostatné
zasadnutie komisie

Dňa 18.09.2019 o 15,00 hod. sa na Mestskom úrade v Snine, 2. poschodie, č. dverí 19 uskutoční zasadnutie komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania pri MsZ v Snine.
Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Doplnok č. 6 VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4 a 5
3. VZN č...../2019 o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom na území mesta Snina
4. VZN č...../2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina
5. VZN č...../2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
6. VZN č...../2019 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach konaných na území mesta Snina
7. Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
8. Doplnok č. 5 VZN č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
9. Doplnok č. 9 VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
10. Žiadosť Dušana J---------- o zrušenie predkupného práva k pozemku registra C KN parcela č. 37/268, k.ú. Snina
11. Žiadosť Gabriely G------------- o odkúpenie pozemku registra C KN parcela č. 1968/161, k.ú. Snina
12. Žiadosť Mgr. Jany K--------- a Ing. Zuzany K----------- o odkúpenie pozemkov registra C KN parciel č. 5078/212, 5078/239, k.ú. Snina
13. Zmluva o zriadení vecného bremena medzi mestom Snina a VSD, a.s. Košice
14. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Študentská 2048/41 a 2048/40, Snina – Žiadosť o opravu chodníka
15. SVB Palárikova 1609/8, Snina – Žiadosť o úpravu dvora a rozšírenie parkovacej plochy
16. Michal A--------------, Snina – Žiadosť o spevnenie svahu
17. Rôzne
18. Záver


Príloha

Vytvorené: 16. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 16. 9. 2019 15:24
Autor: