Obsah

Vojnový cintorín II – epidemický

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: EKN 1219/4
Lokalizácia: miestna časť Brehy, lokalita Kostrubaň

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Vojnový cintorín z rokov 1915 až 1916 s približne 300 vojakmi pochovanými v 11 hromadných hroboch. Na cintorín boli v roku 1929 uložené ostatky 153 vojakov exhumované z vojnových hrobov pri Daľkovskom potoku.

Zastavenie č. 8 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“ Stiahnuť

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012