Obsah

Pravoslávny chrám Isusa Christa

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 3610/2
Adresa: Ulica Sládkovičova
Súpisné číslo: 2561
Orientačné číslo: -

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti: Pravoslávny kostol z roku 1985 so vzácnym ikonostasom a kostolným zvonom z roku 1654 preneseným zo zničeného kostola zaniknutej obce Ruské.

Zastavenie č. 7 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“ Stiahnuť

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012