Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pamätihodnosti mesta Snina

Pamätihodnosti sa do evidencie pamätihodností mesta zaraďujú podľa druhu do príslušných zoznamov.

Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom zasadnutí dňa 05. 11. 2012 schválilo uznesením č. 316/2012 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 114/2012 o pamätihodnostiach, ktorým sa upravuje spôsob vytvorenia evidencie pamätihodností, odborného vedenia ich evidencie, podmienky výberu pamätihodností, ich zápisu do zoznamu pamätihodností mesta Snina a spôsob ich ochrany a využívania s cieľom zachovania ich kultúrnohistorickej hodnoty a zlepšovania ich stavu pre budúce generácie.

Mestské zastupiteľstvo v Snine schválilo dňa 11. 9. 2014 Doplnok č. 1 k Vzn č. 114/2012, doplnok nadobudol účinnosť dňa 26. 09. 2014 

VZN č. 114-2012 o pamätihodnostiach v znení doplnku č. 1 (úplné znenie)